Ekologické audity, environmetální Due Diligence

Ekologické audity (EA), environmentální Site Assessments (ESA) a Due Diligence (EDD) obecně představují ekologická šetření, která pro zákazníky provádíme nejčastěji za účelem zjištění environmentálního statusu daného subjektu (většinou jde o nemovitosti a v nich provozované činnosti), kdy naše zjištění a doporučení často stěžejně ovlivňují konečná rozhodnutí zákazníků ohledně zamýšlené akvizice nebo prodeje. Speciálním případem je šetření pro tzv. základní zprávu (ZZ), kterou zákazník předkládá odpovědným úřadům v rámci integrované prevence jako vstupní podklad pro hodnocení stavu znečištění půdy a podzemních vod po ukončení provozu.

Šetření provádíme ve dvou fázích (fáze I a fáze II) podle metodik zavedených ČR, případně podle relevantních praktik ASTM. Výsledkem fáze I je zpráva s popisem hodnoceného subjektu a zde provozovaných aktivit a zjištěními ohledně dopadu na životní prostředí, příp. zdraví zaměstnanců a obyvatele v okolí, a souladu s environmentální legislativou. V případě důvodného podezření na kontaminaci půdy a/nebo podzemních vod v určité oblasti (tzv. oblasti potenciálního zájmu) je doporučeno provedení fáze II – dodatečného průzkumu znečistění (viz další služby), jehož rozsah je navržen vždy na základě výsledků šetření fáze I.

Naše ceny za provedení fáze I se pohybují nejčastěji mezi cca. 50 až 150 tis. Kč (cca. 2K – 6K EUR) bez 21% DPH, v závislosti na rozsahu účelu (např. šetření dopadů na všechny oblasti životního prostředí, shoda s legislativou, nebo pouze šetření na případné znečištění půdy a/nebo podzemních vod atd.), na velikosti a charakteru auditovaného subjektu (např. komplex budov v průmyslové zóně s dlouholetou/historickou činností, tzv. „brown field“, versus samostatná budova nově postavená na tzv. „zelené louce“), umístění objektu (například v prostoru pásem ochrany ŽP nebo vodních zdrojů) atd.