Reference

V případě environmentálních auditů, due diligence a průzkumů znečištění a souvisejících aktivit (analýzy rizik a sanace) jsou našimi zákazníky různé výrobní, developerské a investiční společnosti (např. LAUFEN CZ s.r.o., INVESTMENT & PROPERTIES a.s., Renault Retail Group Siège, AS24 s.r.o., CM PROPERTY s.r.o.), konzultační společnosti (např. BUREAU VERITAS SERVISES CZ, s.r.o., EKOSYSTEM spol. s r.o., OM Consulting s.r.o., AECOM CZ s.r.o., STRATAGIS ENVIRONNEMENT), nebo státní organizace (např. Ministerstvo financí ČR). ). Geologické práce, které jsme prováděli v rámci sanace znečištění zemin a podzemních vod, byly dozorovány Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí.

Při zakázkách zaměřených na využívání zdrojů podzemních vod a jejich ochranu jsou našimi zákazníky nejčastěji jednotliví investoři/vlastnící konkrétních staveb nebo projekční firmy a architekti.

V rámci referencí uvádíme níže pouze vybrané aktuální projekty/služby provedené během cca posledních cca 1 – 2 let, starší odkazujeme výčtem realizovaných projektů/zkušeností našich spolupracujících odborníků uvedených v jejich CV (které poskytujeme pouze na dotaz v rámci zpracování nabídky pro konkrétní zakázku).

Vybrané realizované projekty

  • ESA fáze I – environmentální hodnocení, Liberecký kraj, zákazník BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. – v rámci ESA byly hodnoceny 4 provozovny – obalovny (asfaltové a živičné směsi), zejména soulad se standardem ASTM E1527-13, resp. identifikace potenciálních environmentálních problémů, zároveň bylo provedeno i limitované hodnocení shody provozoven s legislativními požadavky.
  • ESA fáze I – environmentální hodnocení, Praha, zákazník CM PROPERTY, s.r.o. – v rámci ESA byl posouzen průmyslový areál na Praze 9 z hlediska potenciálního výskytu znečištění v horninovém prostředí a podzemní vodě, a to na základě informací od vlastníků předmětného areálu a objednatele, informací z archivních zdrojů – veřejně přístupných internetových serverů, a zejména fyzické prohlídky předmětného areálu.
  • ESA fáze I a II – environmentální hodnocení, Praha, zákazník by Renault Retail Group and Stratagis Environnement (Stratagis) – v rámci ESA bylo provedeno environmentální porovnání se stavem před 4 lety a doporučeno provedení fáze II, v rámci které bylo v oblastech potenciálního zájmu vyhloubeno 8 úzkoprofilových sond (hl. 1 až 5 m) a provedeno vzorkování zemin, půdního vzduchu a podzemních vod (ve 2 stávajících monitorovacích vrtech), laboratorní analýzy, vyhodnocení dat a vypracování zprávy.
  • EDD Phase II – průzkum potenciálního znečištění, Rožnov pod Radhoštěm, zákazník OM Consulting s.r.o. a Myonic – vyhloubeny 3 úzkoprofilové sondy (hl. 2 m), 2 dočasně vystrojené mapovací vrty (hl. 6 m), odběr vzorků zemin, půdního vzduchu a podzemní vody, provedení laboratorních analýz, vypracování závěrečné zprávy.
  • EDD fáze II – průzkum potenciálního znečištění, Vysočany – Bor, zákazník AS24 s.r.o. – průzkum potenciálního znečištění zemin, půdního vzduchu a podzemních vod v okolí čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) situované v průmyslové zóně zahrnoval vyvrtání 3 dočasných vrtů (hl. 8 m) na přítoku a odtoku podzemní vody (srovnání pozadí a vlivu provozovny) a přímo v centru ČS PHM, kde byly dále vyhloubeny 4 mělké sondy (hl. 2 m). Práce dále zahrnovaly vzorkování zemin, půdního vzduchu a podzemních vod, provedení zasakovací zkoušky, geodetické zaměření vrtů a sond, laboratorní analýzy, vyhodnocení dat a vypracování zprávy.
  • Základní zpráva EDD fáze II, Znojmo, zákazník LAUFEN CZ s.r.o. – průzkum znečištění pro potřeby podkladové a základní zprávy z hlediska zákona o integrované prevenci; v prostoru ČS PHM byly vyhloubeny 3 úzkoprofilové sondy (hl. 2 m) a jádrový vrt (hl. 11 m) a vrt na přítokovém profilu. Odebrané vzorky zemin byly laboratorně analyzovány na obsah ropných uhlovodíků frakce C10-C40 a porovnány s legislativním indikátorem znečištění, výsledky byly uvedeny v závěrečné zprávě.
  • Vzorkování konstrukčních materiálů, Holýšov, zákazník INVESTMENT & PROPERTIES a.s. – vzorkování konstrukčních materiálů zahrnovalo podlahy a zdivo hal v bývalém průmyslovém areálu s cílem ověření potenciálního znečištění, a to z hlediska možnosti jejich recyklace a opětovného využití nebo případného dalšího nakládání jako s odpady.
  • Sanace znečištění horninového prostředí a podzemních vod, Praha, zákazník EKOSYSTEM s.r.o. a MF ČR – v rámci sanace zajišťujeme dílčí práce při provozu biologické reduktivní dehalogenace znečištění chlorovanými uhlovodíky a monitoringu podzemních vod včetně jeho vyhodnocení.
  • Hydrogeologický průzkum, celá ČR, zákazníkem jsou vlastníci nemovitostí resp. vodních staveb, projektanti a architekti – cca 40 průzkumů/vyjádření hydrogeologa v posledním roce za účelem zajištění zdrojů zásobování vodou, likvidace srážkových vod a vod z domovních ČOV vsakem do půdního profilu, resp. do vod podzemních, příp. vrtů pro využití geotermální energie.