Sanace znečištění, monitoring, supervize, zpracování dat

Mezi další činnosti, které jsme schopni zajistit ke spokojenosti našich klientů, patří návrh a realizace sanačních opatření – odstranění znečištění horninového prostředí a podzemních vod podle výsledků analýzy rizik a ve smyslu rozhodnutí příslušných orgánů (nebo jen dílčí požadované sanační činnosti).

Specializujeme se především na sanační metody in situ, které probíhají přímo v místě kontaminace. Nejčastěji jde o kombinaci fyzikálních, biologických a chemických metod (např. čerpání podzemní vody ze soustavy vrtů a čištění na mobilní čistírně s gravitační, sorpční nebo stripovací jednotkou, dále chemická oxidace, biologická redutivní dehalogenace, bioventing) a přirozené atenuace. Můžeme zajistit i realizaci sanace ex situ, spočívající nejčastěji v odstranění zdroje znečištění a selektivní odtěžbě kontaminovaných zemin (např. vyjmutí starých podzemních nádrží na PHM a odtěžba znečištěného podloží) a jejich transportu na místo vhodné pro jejich další čištění metodami in situ pro jejich další využití, případně uložení na skládce odpadu příslušné třídy.

Součástí sanačních opatření je vždy i pravidelný důsledný monitoring a post sanační monitoring, který zajišťujeme i jako dílčí službu. Případně působíme v roli supervizora dohlížejícího a kontrolujícího nápravná opatření prováděná jiným dodavatelem.

Samozřejmou součástí našich služeb je přehledné zpracování získaných dat do tabulkové podoby (např. porovnání laboratorních výsledků s relevantními legislativními ukazateli znečištění, popisy sond a vrtů) a grafické podoby – nejčastěji map s přehlednou i podrobnou situací předmětné lokality a provedených vzorkovacích sond/vrtů, příp. mapy s izoliniemi koncentrací znečištění a hladiny podzemní vody, a geologické řezy. V případě potřeby zpracováváme i matematický model proudění a transportu kontaminace. Pro zpracování dat používáme běžné softwarové prostředky MS Office i specializovaný software od jiných firem (např. Golden Surfer, QGIS, nebo Waterloo Hydrogeologic).

Obdobně jako u průzkumů znečištění, i u výše zmíněných služeb závisí ceny na rozsahu prací navržených v předcházející fázi, a samozřejmě na rozsahu požadovaném v rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.