Hydrogeologický průzkum, vyjádření hydrogeologa, posudky a zprávy

V souvislosti s využívaním a ochranou zdrojů podzemních vod nabízíme služby spočívající ve vypracování Vyjádření hydrogeologa (resp. osoby s odbornou způsobilostí v oboru Hydrogeologie) nebo tzv. hydrogeologický posudek k činnostem vyžadujícím kvantitativní i kvalitativní ochranu vodních zdrojů (příp. jiných chráněných území). Vypracování vyjádření / hydrogeologického posudku je podmíněné provedením hydrogeologického průzkumu (byť i jen ve formě rešerše archivních údajů ohledně místních hydrogeologických poměrů v předmětném místě nebo jeho nejbližším okolí, pokud tyto existují). Většinou se jedná o hydrogeologický průzkum ke zjištění a ověření zdrojů individuálního i hromadného zásobování podzemní vodou (studny a vrty pro jednotlivé domácnosti, obce, výrobní nebo zemědělské objekty), k povolení odběru podzemních vod z těchto zdrojů a ke stanovení jejich ochranných pásem, nebo k projektování vrtů pro získávání geotermální energie (tepelná čerpadla), dále k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních z domovních čistíren odpadních vod (ČOV), nebo k ověření možnosti vsakování srážkových vod půdního profilu, k odvodňování staveb nebo stavebních výkopů, ale třeba i ke hřbitovům s hroby na ukládání lidských ostatků.

Provedení hydrogeologického průzkumu, resp. doložení vyjádření hydrogeologa nebo závěrečné zprávy z hydrogeologického průzkumu je navíc vyžadováno odpovídající legislativou, kdy tvoří jednu z dílčích příloh žádosti pro získání povolení daného záměru. Součástí vyjádření/posudku/zprávy je vždy i závěrečné doporoučení/stanovisko, a to buď kladné, podmíněné, nebo negativní.

Ceny za vypracování vyjádření/posudku/zprávy tak záleží na rozsahu provedení hydrogeologického průzkumu, resp. rozsahu technických prací s nutností zásahu do pozemku (sondy, vrty), vzorkování, čerpacích zkoušek, laboratorních analýz příp. jiných. V případě, kdy je možné provést hydrogeologický průzkum a vypracovat vyjádření hydrogeologa nebo hydrogeologický posudek pouze na základě důkladné rešerše výsledků archivních průzkumných geologických prací provedených na předmětné lokalitě nebo v jejím nejbližším okolí (většinou dostupných v archivu České geologické služby – Geofondu), dále informací z veřejných internetových zdrojů ohledně geologických a hydrogeologických poměrů, využívání a ochrany podzemních vod, příp. dalších zájmů ochrany, a zejména na základě terénní rekognoskace. Cena za vyjádření se pak pohybuje okolo 10 tis. Kč bez 21% DPH.

Jestliže provádíme hydrogeologický průzkum s technickými průzkumnými pracemi, jež jsme schopni pokrýt z vlastních zdrojů (většinou jde o 1 až 2 úzkoprofilové sondy vrtané přenosnou soupravou do hloubky okolo 2 m nejčastěji za účelem zjištění geologických poměrů a provedení nálevové vsakovací zkoušky pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod jejich vsakem do půdního profilu, nebo pro vypouštění odpadních vod z domovních ČOV do vod podzemních), pohybuje se cena za vyjádření okolo 12 – 15 tis. bez 21% DPH. Je-li součástí i provedení inženýrskogeologického průzkumu, resp. posouzení základových poměrů pro jednoduché stavby (rodinné domy), cena se pohybuje okolo 20 25 tis. Kč bez 21% DPH.

V případě, že hydrogeologický průzkum zahrnuje další technické práce, které nejsme schopni pokrýt vlastními silami, přebíráme ceny od jejich subdodavatelů, a to jen s min. navýšením (pokrývající většinou jen administrativní výdaje). Jedná se především o vrtání průzkumných vrtů a studní, kde se snažíme vždy o spolupráci se zavedenými a spolehlivými dodavateli, dále laboratorní analýzy (spolupracujeme pouze s akreditovanými laboratořemi), případně jiné (např. geofyzikální průzkum, projektování vodních staveb – studny/vrtu, nebo geotechnický průzkum – složité zakládání staveb).