Průzkumy znečištění a analýzy rizik

Průzkumy znečištění provádíme většinou jako tzv. fázi II v závislosti na výsledcích fáze I ekologického šetření (ekologický audit, environmentální site assessment, due diligence nebo základní zpráva pro integrované povolení), kdy byla vytypována místa s podezřením na výskyt znečištění. Do takovýchto míst jsou situovány průzkumné práce – nejčastěji úzkoprofilové sondy hloubené přenosnou soupravou do hloubek okolo 2 – 3 m pod terénem za účelem odebrání vzorků podložních zemin, případně vrty hloubené vrtnou soupravou (na podvozku automobilu nebo s vlastním pásovým pojezdem) do větších hloubek (většinou do cca 10 m, příp. hlouběji). Sondy / vrty jsou vybavené dočasnou výstrojí za účelem odebrání vzorků podzemní vody. Odebrané vzorky jsou předány do akreditované laboratoře k provedení analýz předpokládaného znečištění. Popis provedených prací a veškerá zjištění jsou prezentována v závěrečné zprávě, jejíž součástí jsou i tabelární přílohy s výsledky laboratorních analýt porovnané s relevantními legislativními ukazateli – indikátory znečištění, a grafické přílohy – situační mapy, mapy znečištění vč. směru proudění podzemní vody, příp. geologické řezy. V případě zjištění znečištění jsou se zákazníkem konzultována možná rizika vyplývající ze znečištění horninového prostředí a/nebo podzemních vod, včetně rámcového odhadu ceny příp. nápravných opatření, který se ukazuje být často klíčový pro konečné rozhodování o akvizici/prodeji předmětu zájmu.

Ceny za provedení průzkumu znečištění – fáze II se pohybují mezi cca 100 až 300 tis. Kč (4K – 12K EUR) bez 21% DPH, v závislosti na rozsahu průzkumných prací (vrtné práce, odběry vzorků a laboratorní analýzy) doporučených/navržených ve fázi I ekologického šetření (EA, ESA, EDD).

V návaznosti na průzkum znečištění zpracováváme i analýzu rizik vyplývajících ze zjištěného znečištění pro lidské zdraví a ekosystémy. Cílem analýzy je provést případný doprůzkum znečištění zaměřený na zjištění zdrojové oblasti a rozsahu znečištění a vytipování expozičních cest, a zejména pak zhodnotit rizika vyplývající ze znečištění pro příjemce (zaměstnance, obyvatele, ekosystémy) a stanovit cílové parametry nápravných opatření včetně doporučení vhodného technického řešení jejich dosažení. Analýza rizika je předkládána příslušným orgánům státní správy (nejčastěji Česká inspekce životního prostředí, příslušný úřad životního prostředí nebo vodoprávní úřad), které následně rozhodnou o uložení příp. nápravných opatření.

Ceny za vypracování analýzy rizik se pohybují mezi 50 až 150 tis. Kč (2K – 6K EUR) bez 21% DPH, opět v závislosti na nutnosti provedení a rozsahu případného dalšího průzkumu znečištění.